Çərşənbə axşamı, 16 İyul 2024

support independent journalism

müstəqil jurnalistikanı dəstəklə

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè Ïàøèíÿí äàë èíòåðâüþ àãåíòñòâó ÒÀÑÑ

Nikol Paşinyan. Foto:Aleksandr Ryumin/TASS

ianə et

Müstəqil jurnalistikanı dəstəklə